Les Lions Bleus

Montée den 30. September - 1.ten Oktober 2017 am Home Lions Bleus

30.09.2017 | Activities | Beaver | Wëllefcher | Scouten | Explorer | Cheffen

En neit Scoutsjoer fänkt un.
Et gët grouss Beaver, Wëllef an Scouten, dèi den nächsten Schrëtt op hierem Scoutswee maachen. Sou gët aus engem groussen Beaver e klengen Wëllefchen,
aus engem groussen Wëllefchen en klengen Scout an aus engem groussen
Scout en klengen Explorer.

Mell dëch sèier un, dats du och dobai bass fir en flotten Weekend mat ze erliewen.

Weider Informatiounen fann der op der Souche hei am Unhang!

Fichiers :
MONTEE_2017.pdf

<- retour vers Activités & Nouvelles