Les Lions Bleus

Pow-Wow den 8. Juli 2018

08.07.2018 | Beaver | Wëllefcher | Scouten | Rover | Cheffen | Amicale

Den 8. Juli 2018 mëcht den Zirkus ‚PAU WAU‘ séng Dieren
zu Stroossen bei den Kiewerlèken fir Iech op. Gebueden
gët e flotten Daag mat Spill & Spaas fir Kleng & Grouss
deen mir ALL zesummen erliewen wärten.
Dofir mell dëch sèier un an dèngem Grupp fir dat Sie
d‘Gruppentickets fir d‘Entrée reservéieren kënnen....

Weider Informatiounen fann an der Souche!!!

<- retour vers Activités & Nouvelles