Les Lions Bleus

Baack - Aktioun den 24. Februar 2018 am Home Lions Bleus

24.02.2018 | Beaver | Wëllefcher | Scouten | Explorer | Rover | Cheffen | Amicale

Grouss Baack-Aktioun'18 béi de blöen Léiwen. Ënnerstëtzt eis alleguerten op aktiven Member, Amicale, Elteren, Noperen oder Frënn ... an bestellt bei eis lecker Kichelcher, fir dat mir genuch ze dinn kréien!!!

Dës as geduecht fir zousätzlecht d'Geld zesummen ze kréien, fir eisen Summercamp Sail'18  zesummen mat den Scouten, Explorer & Rover. Sou kënnen mir den Präiss vum Camp relativ déif haalen.

Dofir ënnerstëtzt eis w.g.l. an bestellt lecker selwergebaacken Kichelcher fir den gudden Zweck :)

Lued sou schnëll wéi méiglech d'Souche eroof, a schëck dëng Bestëllung op cg@lionsbleus.lu oder gëff d'Souche béi dëngem Chef oof.

<- retour vers Activités & Nouvelles